Καλώς Ήλθατε
Διοικητικό Συμβούλιο
Ρωτήστε το Δερματολόγο
Εγγραφή Μέλους
ΝΕΑ
Χρήσιμα Τηλέφωνα και Διευθύνσεις
Προϊόντα και Υπηρεσίες
Χρήσιμες Πληροφορίες
Πού θα μας βρείτε
Περιοχή Μελών
Απόψεις Μελών
Θέσεις ΕργασίαςΝΕΑ »
ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άρθρο 17
Διαφήμιση – Παρουσία ιατρών
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσωπική διαφήμιση ή
συστηματική δημόσια παρουσία ή αναφορά του ονόματος
του ιατρού, άμεσα ή έμμεσα, η οποία είτε προέρχεται από
αυτόν είτε διενεργείται με δική του υποκίνηση.
2. Απαγορεύεται η ανάρτηση σε δημόσιο χώρο διαφη−
μιστικών πινακίδων ή επιγραφών, η διανομή φυλλαδίων,
αγγελιών, δημοσιευμάτων ή οποιασδήποτε φύσης διαφη−
μιστικών εντύπων ή άλλων ανακοινώσεων στον έντυπο
ή ηλεκτρονικό τύπο. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση
των ανωτέρω μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις της πα−
ραγράφου 8.
3. Απαγορεύεται η εντοίχιση επιγραφών ή πινακίδων
με εμπορικό ή κερδοσκοπικό περιεχόμενο, καθώς και η
ανάρτηση πινακίδων σε εξώστες, παράθυρα ή άλλα ση−
μεία εκτός από την κύρια είσοδο του τόπου της κατοικίας
και της επαγγελματικής εγκατάστασης του ιατρού και
την πρόσοψη του κτιρίου. Οι διαστάσεις των πινακίδων
οι οποίες επιτρέπεται να αναρτηθούν στην κύρια είσοδο
της επαγγελματικής έδρας του ιατρού δεν είναι δυνατόν
να είναι μεγαλύτερες των 0,25 Χ 0,30 εκατοστών και πε−
ριέχουν υποχρεωτικά και μόνον το όνομα, το επώνυμο,
τον αριθμό μητρώου του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, τους
μόνιμους τίτλους που έχουν αναγνωρισθεί στην Ελλάδα,
την ειδικότητα και τις ημέρες και ώρες των επισκέψεων.
Απαγορεύεται η επιδεικτική διακόσμηση και ο φωτισμός
των πινακίδων.
4. Οι πινακίδες είναι ομοιόμορφες. Ο ιατρός οφείλει,
πριν από την ανάρτηση, να υποβάλει την πινακίδα, που
προτίθεται να αναρτήσει, προς έγκριση στον οικείο Σύλ−
λογο, ο οποίος αποφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσι−
μων ημερών, άλλως θεωρείται ότι την εγκρίνει.
5. Οποιαδήποτε χρησιμοποίηση των ανωτέρω ή παρεμ−
φερών στοιχείων από τρίτους, οι οποίοι έχουν σχέσεις
συγγένειας, συνεργασίας ή εξάρτησης από τον ιατρό, με
έμμεσο ή άμεσο σκοπό τη διαφήμισή του, συνεπάγεται τις
ίδιες κυρώσεις σε βάρος του ιατρού, τις οποίες προβλέπει
ο νόμος, εφόσον αποδεικνύεται ότι ο ιατρός γνώριζε τις
ενέργειες των προσώπων αυτών.
6. Η δημοσίευση− εν γνώσει του ιατρού− αγγελιών, επι−
στολών ή δηλώσεων με μορφή ευχαριστηρίων ή συγχα−
ρητηρίων και πραγματικών ή υποθετικών διαγνωστικών
ή θεραπευτικών επιτυχιών και ικανοτήτων του, η οποία
στοχεύει στην επαγγελματική διαφήμιση, συνεπάγεται
τις ίδιες κυρώσεις.
7. Οποιαδήποτε επιτρεπόμενη παροχή πληροφοριών δεν
πρέπει, σε καμία περίπτωση, να οδηγεί σε κατάχρηση της__εμπιστοσύνης των ασθενών και σε εκμετάλλευση της έλλει−
ψης ειδικών ιατρικών γνώσεων από πλευράς του κοινού.
8. Δεν συνιστούν ανεπίτρεπτη διαφήμιση:
α) οι δημόσιες ανακοινώσεις για ιατρικά θέματα, εφόσον
γίνονται από ειδικούς σε θέματα της ειδικότητάς τους
και με γνώμονα την ενημέρωση των συναδέλφων ιατρών
ή της κοινής γνώμης,
β) η συμμετοχή σε δημόσιες συζητήσεις, στο γραπτό ή
ηλεκτρονικό Τύπο, με σκοπό την ενημέρωση της κοινής
γνώμης γύρω από θέματα αρμοδιότητας ή ειδικότητας
του ιατρού ή του πεδίου ευθύνης του, επίκαιρα ή μη, που
την απασχολούν, εφόσον βεβαίως τηρούνται οι αρχές
της αβρότητας, της έντιμης εκφοράς κρίσεων και επι−
χειρημάτων και του σεβασμού της άλλης άποψης, που
διατυπώνεται με τους ίδιους κανόνες.
9. Η ενημέρωση του κοινού από τους ιατρούς σε θέμα−
τα της ειδικότητας ή του γνωστικού τους αντικειμένου
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές και τις κείμενες
διατάξεις που διέπουν την άσκηση του ιατρικού επαγ−
γέλματος και την Ιατρική Δεοντολογία. Η ενημέρωση
πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία απόλυτα
τεκμηριωμένα και διεθνώς παραδεδεγμένα. Η παρουσία
του ιατρού πρέπει να περιορίζεται στα αναγκαία για την
ενημέρωση πλαίσια και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει
να υποκρύπτεται σκοπός διαφήμισης.
10. Δεν επιτρέπεται η δια των Μέσων Μαζικής Ενημέ−
ρωσης έκφραση απόψεων που μπορούν να προκαλέσουν
σύγχυση ή παραπλάνηση του κοινού για θέματα υγείας.
Ο περιορισμός αυτός ισχύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις
υποθέσεων οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον δικαστικών ή
διοικητικών αρχών.
Άρθρο 18
Παρουσία των ιατρών στο διαδίκτυο
1. Οι ιατροί μπορούν να διατηρούν ιστοσελίδα στο δια−
δίκτυο στην οποία αναφέρονται ιδίως τα οριζόμενα στην
παράγραφο 3 του άρθρου 17.
2. Το όνομα, η επωνυμία ή ο τίτλος που επιλέγει ο
ιατρός για την ιστοσελίδα του ή την ηλεκτρονική του
διεύθυνση πρέπει να συνάδουν με την επαγγελματική
του ευπρέπεια και αξιοπρέπεια και να ανταποκρίνονται
στις πραγματικά παρεχόμενες υπηρεσίες. Η ιστοσελίδα
πρέπει να αναφέρει το χρόνο της τελευταίας της ενημέ−
ρωσης. Πρέπει, επίσης, να αναφέρει οποιαδήποτε πιθανή
σύγκρουση συμφερόντων.
3. Η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες
σχετικά με τις συμβάσεις ή τη − με οποιονδήποτε τρό−
πο− συνεργασία του ιατρού με το Δημόσιο, τα ταμεία
ασθενείας και τους ασφαλιστικούς φορείς.
4. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα
πρέπει να είναι ακριβείς, αντικειμενικές, κατανοητές και
σύμφωνες με τον παρόντα Κώδικα. Σε καμία περίπτωση
δεν πρέπει να οδηγούν σε παραπλάνηση του κοινού ή σε
έμμεση συγκριτική εκτίμηση προσόντων ή πτυχίων.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Αναζήτηση Μέλους της Ένωσης Ελλήνων Δερματολόγων Αφροδισιολόγων ανα περιοχή.
ή κατά όνομα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Δερματολογικό ιατρείο λογω συνταξιοδότησης στο κέντρο του Πειραιά.
Πλήρης εξοπλισμός. 35ετες πελατολόγιο.
Πληροφορίες 6932655999

Ενοικιάζεται σε δερματολόγο πολυτελής χώρος
εξεταστηρίου 20m2 στη Λεωφ. Μεσογείων (δίπλα σε μετρό). Ο χώρος βρίσκεται εντός Οδοντιατρικής κλινικής , συνολικής επιφάνειας 180m2.
Παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη.
Photo χώρου :www.smiledesignltd.gr Πληροφορίες Κα Γραβάλου :210-6083126

ΠΩΛΕΙΤΑΙ LASER ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ 2013 ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6974025331, 2610220-839


Πωλείται δερματολογικό ιατρείο μαζί με την άδεια, με μεγάλη πελατεία, συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία σε πολύ καλή τοποθεσία στο Βερολίνο/Γερμανίας
προς € 275.000. Επικοινωνία: derma-office-berlin@web.de Κινητό: +4915165636319


ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
 
Copyright © All rights reserved.  - Developed by WeC.O.M.- Webhosting - Designed by Nelios