Καλώς Ήλθατε
Διοικητικό Συμβούλιο
Ρωτήστε το Δερματολόγο
Εγγραφή Μέλους
ΝΕΑ
Χρήσιμα Τηλέφωνα και Διευθύνσεις
Προϊόντα και Υπηρεσίες
Χρήσιμες Πληροφορίες
Πού θα μας βρείτε
Περιοχή Μελών
Απόψεις Μελών
Θέσεις ΕργασίαςΝΕΑ »
ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΚΕΣΥ
Αθήνα, 26 Απριλίου 2010
                                                                                     Αρ. Πρωτ.: 14
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
 
ΑΙΤΗΣΗ
Του Σωματείου με την επωνυμία «Επαγγελματική Ένωση Ελλήνων Δερματολόγων –Αφροδισιολόγων», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μιχαλακοπούλου, αρ. 155)
 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Μέσα στην πληθώρα και την πολυπλοκότητα των προβλημάτων που καλείστε να αντιμετωπίσετε χωρίς χρονοτριβή από τη νέα σας θέση, με την παρούσα επιτρέψετε μας να σας εκθέσουμε δύο ακόμα πολύ σοβαρά ζητήματα που ταλανίζουν χρόνια την κοινότητα των Δερματολόγων και των οποίων η αντιμετώπιση είναι κατεπείγουσα και επιβεβλημένη, για την προστασία της δημόσιας υγείας.
 
Ι/ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Στο άρθρο 31 του Ν. 1397/83, όπως στη συνέχεια συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 2519/97, ορίστηκε ότι με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. ορίζονται οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και η διαδικασία για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας καθώς και κάθε σχετικό θέμα με την επαναξιολόγηση των μονάδων που παρέχουν ειδικότητα και τα κριτήρια αναγνώρισης αυτών ως εκπαιδευτικών κέντρων.
Σε συμμόρφωση με την εν λόγω διάταξη εκδόθηκε το ΠΔ 415/94, ενώ με Υπουργική Απόφαση κάθε φορά, βάσει της εξουσιοδοτικής αυτής διάταξης, του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3366/55 και του άρθρου 3 του Ν. 1278/82 αναγνωρίζονται νοσοκομειακές μονάδες ως κατάλληλες για την άσκηση των γιατρών σε κάθε ιατρική ειδικότητα.
Δυστυχώς είμαστε πεπεισμένοι ότι πολλές από τις νοσοκομειακές μονάδες που έχουν οριστεί ως κατάλληλες, υπολείπονται υποδομής, στελέχωσης και επιστημονικής επάρκειας και δεν παρέχουν τα εχέγγυα κατάλληλης εκπαίδευσης για τη λήψη του τίτλου της ειδικότητας, αφού οι προδιαγραφές τους δεν συμμορφώνονται ούτε με την Ελληνική ούτε με την αντίστοιχη κοινοτική νομοθεσία.
Για την κρίση σας αναφέρεται ότι στο Νοσοκομείο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., όπως προσφάτως πληροφορηθήκαμε, το υπάρχον Δερματολογικό Τμήμα, στελεχωμένο μόνο από έναν γιατρό Δερματολόγο, Διευθυντή, δίνει πλήρη ειδικότητα σε έναν ειδικευόμενο.
Υπενθυμίζεται ότι η ειδικότητα είναι Δερματολογία –Αφροδισιολογία.
ΙΙ/ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 3 του Ν. 2071/92 «Ειδικευόμενοι γιατροί που δεν μπορούν, για σοβαρούς λόγους υγείας, να συνεχίσουν την ειδικότητα τους, είναι δυνατόν, με αίτησή τους να τοποθετηθούν ως υπεράριθμοι σε άλλη ειδικότητα. Στους γιατρούς αυτούς δίνεται η δυνατότητα υπογραφής νέας σύμβασης, η διάρκεια της οποίας είναι ίση προς τον απαιτούμενο χρόνο για την απόκτηση της νέας ειδικότητας…. Η διαπίστωση των λόγων υγείας γίνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του άρθρου 10 επ. του ΠΔ 611/77…. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει και για τους γιατρούς που ήδη ειδικεύονται σε άλλη ειδικότητα για σοβαρούς λόγους υγείας για τον υπόλοιπο χρόνο της ειδίκευσής τους».
Με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 2194/94 προστέθηκε στο τέλος της παραπάνω παραγράφου, εδάφιο που έχει ως εξής: «οι ιατροί που πάσχουν από ομόζυγο β- μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, καθώς και οι αιμορροφυλικοί, προσλαμβάνονται για ειδίκευση ως υπεράριθμοι, για την άσκησή τους στην ειδικότητα και στο νοσοκομείο ή κλινική της επιλογής τους», ενώ με το άρθρο 20 παρ. 11 του Ν. 2519/97 και 30 παρ. 11 του Ν. 3599/07 ορίστηκε ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2194/94 ισχύουν και τους γιατρούς που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη μετά συνοδού διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας ή λευχαιμία ή μυοκαρδιοπάθεια ή σκλήρυνση κατά πλάκας, μετά κλινικής αποδεδειγμένης συμπτωματολογίας, καθώς και για τους καρκινοπαθείς και τους πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια, προκειμένου να ειδικευτούν ως υπεράριθμοι στην ειδικότητα και το νοσοκομείο της επιλογής τους, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των κλινικών, των τμημάτων και των εργαστηρίων του νοσοκομείου ατού (αυτή η τελευταία προϋπόθεση προστέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 30 του Ν. 3599/07).
Με το άρθρο 41 του Ν. 3418/05 εξειδικεύτηκαν οι σοβαροί λόγοι υγείας του άρθρου 82 παρ. 3 του Ν. 2071/92, το οποίο και αντικαταστάθηκε ως εξής: «ειδικευόμενοι ιατροί, που πάσχουν από τις ασθένειες που αναφέρονται στο άρθρο 20 παρ. 11 του Ν. 2519/97 και δεν μπορούν για το λόγο αυτό να συνεχίσουν την ειδικότητά τους, είναι δυνατόν, με αίτησή τους, να τοποθετηθούν ως υπεράριθμοι σε άλλη ειδικότητα»
Επίσης, στο άρθρο 19 παρ. 9 ζ του Ν. 3106/03 ορίστηκε ότι: «στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 82 του Ν. 2071/92, όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2194/94 και του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 2519/97 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «με την ίδια διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων προσλαμβάνεται ως υπεράριθμος έμμισθος για έναρξη ειδικότητα ή συνέχισης ειδικότητας ο ιατρός σύζυγος ή ένας συγγενής εξ αίματος μέχρι β΄ βαθμού, ιατρών κλάδου ΕΣΥ που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους».
Με το άρθρο 6 παρ. 8 του Ν. 3204/03 και το άρθρο 35 του Ν. 3252/04 το δικαίωμα να τοποθετηθούν ως άμισθοι υπεράριθμοι για ειδίκευση στην ειδικότητα που επιθυμούν παραχωρήθηκε και στους «μόνιμους υπαλλήλους που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ ή άλλους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και στους μόνιμους υγειονομικούς υπαλλήλους του ΙΚΑ που έχουν πτυχίο ιατρικής».
 
Με το σύνολο των προαναφερόμενων και άλλων διατάξεων έχουν ρυθμιστεί ευεργετικές ρυθμίσεις για (α) τους αλλοδαπούς γιατρούς, (β) τους στρατιωτικούς, (γ) τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημοσίου τομέα και (δ) τους πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες –πρωτίστως γι΄αυτούς- που τους διευκολύνουν στην απόκτηση ειδικότητας.
Ας σημειωθεί ότι ως προς την τέταρτη κατηγορία, με νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων κρίθηκε ότι οι ασθένειες που περιγράφει ο νόμος δεν είναι αποκλειστικά απαριθμούμενες αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια και κάθε άλλη πάθηση που μπορεί να επιφέρει ίδιας μορφής αναπηρία (ΣτΕ 1766/90, 1630/96, ΝΣΚ271/02).
Με την με αριθ. 2607/21.11.2005 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας απαγορεύτηκε να αποδέχονται τα νοσοκομεία προς τοποθέτηση περισσότερους του ενός ανά Τμήμα υπεράριθμους, για λόγους υγείας, ιατρούς προς απόκτηση ειδικότητας, ενώ με την με αριθ. 14 της 195ης Ολομ./10.2.05/16.5.2005 απόφαση της Ολομέλειας του Κε.Σ.Υ. –που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Υγείας- καθορίστηκε το ποσοστό των υπεράριθμων γιατρών στο 30% του αριθμού των οργανικών θέσεων κατά ειδικότητα και νοσοκομείο, κατανεμημένο σε 15% για τους στρατιωτικούς και 15% για τους υποτρόφους αλλοδαπούς και τις λοιπές κατηγορίες.
 
Παρά τη φαινομενική σαφήνεια του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με το μέγιστο αριθμό ειδικευομένων η πραγματικότητα, σε ό,τι αναλογεί τουλάχιστον στη δική μας ειδικότητα, καταδεικνύει ότι:
 
Για την πλειονότητα των ιατρικών ειδικοτήτων, όπως ήδη γνωρίζετε, ο χρόνος αναμονής κυμαίνεται από τέσσερα έως έξι χρόνια. Για τη Δερματολογία, που δεν είναι νοσοκομειακή ειδικότητα ώστε να ισχυριστεί κανείς ότι χρειάζεται παραγωγή γιατρών για να καλυφθούν οι νοσοκομειακές ανάγκες, η αναμονή πολλές φορές ξεπερνά τα δέκα χρόνια, ενώ κατά τη διάρκεια της αναμονής έστω και ένα νούμερο διαφορά στη λίστα προτεραιότητας μετράει πολύ και μπορεί να στοιχίσει ακόμα και τρία επιπλέον χρόνια αναμονής στο γιατρό.
Στα Δερματολογικά Τμήματα των Νοσοκομείων –μερικών εκ των οποίων, όπως καταγγέλλουμε ανωτέρω, η καταλληλότητα είναι αμφιλεγόμενη- εκπαιδεύεται πολύ μεγαλύτερος αριθμός από τον ανώτατο προβλεπόμενο και αυτό εξαιτίας των λεγόμενων «αλεξιπτωτιστών» υπεράριθμων γιατρών, που ανήθικα και ανέντιμα «προσπερνούν» συνομήλικους συναδέλφους τους.
 
Η Δερματολογία είναι μακράν η πρώτη ειδικότητα σε υπεράριθμους γιατρούς: για την κρίση σας αναφέρονται περιπτώσεις γιατρών που επιλέγουν μία ειδικότητα χωρίς ζήτηση και αναμονή (Παθολογική Ανατομία, Κυτταρολογία) με άμεση πρόσβαση και χωρίς αναμονή και που «αίφνης», εξαιτίας «αλλεργικής δερματίτιδας» -ασθένειας που ούτε καν συγκαταλέγεται στις παραπάνω σοβαρές ασθένειες- μεταπηδούν στη Δερματολογία.
Θεωρούμε ότι το κράτος δεν μπορεί να εκταμιεύει από τους περιορισμένους πόρους που διαθέτει  (πολύτιμα κονδύλια) από τα έσοδα του Έλληνα φορολογούμενου για την παραγωγή ειδικευμένων γιατρών οι οποίοι, εκ των συνθηκών και χωρίς δική τους ευθύνη, θα έχουν ως μόνη επαγγελματική διέξοδο την ενασχόληση με την αποτρίχωση (laser) και την αισθητική Δερματολογία, χωρίς την πραγματική κοινωνική προσφορά με την οποία είναι συνυφασμένο το ιατρικό επάγγελμα.
Τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα (laser & αισθητική Δερματολογία) αποτελούν βέβαια αναπόσπαστο μέρος της Δερματολογίας, θα είναι όμως σοβαρές οι επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία, αν η ειδικότητα μας ελαχιστοποιηθεί με τον τρόπο αυτό.
Με τους αλλοδαπούς, τους στρατιωτικούς, τους δημοσίους υπαλλήλους και τους «ασθενείς» έχουμε φθάσει σήμερα, ειδικά στα Νοσοκομεία της Αθήνας, στο σημείο να εκπαιδεύονται περισσότεροι γιατροί από όσες είναι οι κλίνες στο Δερματολογικό Τμήμα που υπηρετούν (!). Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σε μεγάλο Νοσοκομείο της Αθήνας, εν μέσω απεργιακής κινητοποίησης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με αίτημα την πρόσληψη νοσηλευτών ώστε να λειτουργήσει η ΜΕΘ, εξακολουθούσαν να διορίζονται νέοι ειδικευόμενοι Δερματολογίας.
 
Οι ευεργετικές διατάξεις για τους υπεράριθμους –που δεν ισχύουν σε καμία ευρωπαϊκή χώρα- καταργούν την ισονομία και τα ίσα δικαιώματα που θα έπρεπε να έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες.
Οι νέοι γιατροί που πράγματι επιθυμούν να ασκηθούν στη Δερματολογία –Αφροδισιολογία και να ασκήσουν την ειδικότητα αυτή, υπομονετικά αναμένουν επί έτη, άνεργοι και ανασφάλιστοι, βλέποντας εν τω μεταξύ συνομήλικους συμφοιτητές τους να καταλαμβάνουν μόνιμες θέσεις με μισθό, υγειονομική περίθαλψη και συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
Είναι γνωστό τοις πάσι ότι η διάταξη για τους ασθενείς έχει οδηγήσει σε ψευδή πιστοποιητικά (εκδιδόμενα από ποιές επιτροπές, ελεγχόμενα σε βάθος χρόνου από ποιούς;) αλλά και σε ένα μοναδικό πανευρωπαϊκά φαινόμενο. Είμαστε σε θέση να σας βεβαιώσουμε μέσω της UEMS, ότι σε άλλα κράτη -μέλη οι ιατροί με αποδεδειγμένη σοβαρή ασθένεια κρίνονται ακατάλληλοι για κλινικές ειδικότητες και για το λόγο αυτό ωθούνται σε εργαστηριακές. Ακόμα, λόγω των ειδικών συνθηκών που διέπουν την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, οι διατάξεις της ΕΕ για τα ΑΜΕΑ δεν είναι υποχρεωτικές αλλά επιλέγεται για ειδίκευση κατά περίπτωση ο ιατρός ο οποίος θεωρείται ο ικανότερος να επιτελέσει το έργο για το οποίο αμείβεται.
 
Επειδή τα δημογραφικά δεδομένα[1] καταδεικνύουν ότι ενώ σήμερα η αναλογία Δερματολόγων ανά 100.000 κατοίκους είναι 1,2 για τη Μεγάλη Βρετανία, 3,3, για τις ΗΠΑ, 4 για την Ισπανία, 5.9 για Γερμανία και Ιταλία και για τη χώρα μας δυστυχώς 8.2, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως αντιλαμβάνεστε, για τη δημόσια υγεία.
 
Επειδή η Ε.Ε.Ε.Δ.Α. εκπροσωπεί το σύνολο των Δερματολόγων που ασκούν το λειτούργημά τους στη χώρα μας και στους σκοπούς μας είναι πρωτίστως η προάσπιση των επαγγελματικών τους συμφερόντων και φυσικά η προαγωγή της υγείας του Ελληνικού λαού.
Επειδή οι προηγούμενες ηγεσίες του Υπουργείου έχουν κωφεύσει στις συνεχείς υπομνήσεις μας.
 
Με βάση όλα τα ανωτέρω και
Με δεδομένη τη γνώση και εμπειρία που έχετε αποκομίσει από την πολυετή θητεία σας ως μάχιμος γιατρός στο ΕΣΥ, ζητούμε να επανελέγξετε άμεσα και συνολικά τη διαδικασία για την αναγνώριση μονάδων ως κατάλληλων για την εκπαίδευση ειδικευόμενων, να καταγράψετε και να μας γνωρίσετε το συνολικό αριθμό των ειδικευομένων Δερματολόγων και να μεριμνήστε για την τροποποίηση άλλως την κατάργηση όλων των ευεργετικών διατάξεων για τους υπεράριθμους που καταστρατηγούν κάθε έννοια ισότητας
Είμαστε στη διάθεσή Σας για οποιεσδήποτε διασαφήσεις ή στοιχεία.
 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Δ.Α.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. ΑΣΒΕΣΤΗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 
1.      Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
2.      Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
3.      Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία
 
 


[1] Annales de Dermatologie, Editorial 2005
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Αναζήτηση Μέλους της Ένωσης Ελλήνων Δερματολόγων Αφροδισιολόγων ανα περιοχή.
ή κατά όνομα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Δερματολογικό ιατρείο λογω συνταξιοδότησης στο κέντρο του Πειραιά.
Πλήρης εξοπλισμός. 35ετες πελατολόγιο.
Πληροφορίες 6932655999

Ενοικιάζεται σε δερματολόγο πολυτελής χώρος
εξεταστηρίου 20m2 στη Λεωφ. Μεσογείων (δίπλα σε μετρό). Ο χώρος βρίσκεται εντός Οδοντιατρικής κλινικής , συνολικής επιφάνειας 180m2.
Παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη.
Photo χώρου :www.smiledesignltd.gr Πληροφορίες Κα Γραβάλου :210-6083126

ΠΩΛΕΙΤΑΙ LASER ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ 2013 ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6974025331, 2610220-839


Πωλείται δερματολογικό ιατρείο μαζί με την άδεια, με μεγάλη πελατεία, συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία σε πολύ καλή τοποθεσία στο Βερολίνο/Γερμανίας
προς € 275.000. Επικοινωνία: derma-office-berlin@web.de Κινητό: +4915165636319


ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
 
Copyright © All rights reserved.  - Developed by WeC.O.M.- Webhosting - Designed by Nelios