Καλώς Ήλθατε
Διοικητικό Συμβούλιο
Ρωτήστε το Δερματολόγο
Εγγραφή Μέλους
ΝΕΑ
Χρήσιμα Τηλέφωνα και Διευθύνσεις
Προϊόντα και Υπηρεσίες
Χρήσιμες Πληροφορίες
Πού θα μας βρείτε
Περιοχή Μελών
Απόψεις Μελών
Θέσεις ΕργασίαςΝΕΑ »
ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ.
ΑΙΤΗΣΗ - ΑΝΑΦΟΡΑ
Του Σωματείου με την επωνυμία «Επαγγελματική Ένωση Ελλήνων Δερματολόγων – Αφροδισιολόγων» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 155) και εκπροσωπείται νόμιμα.
 
                                           ΠΡΟΣ
Τον Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ., κατοικοεδρεύοντα ενταύθα.
                                    Κοινοποιούμενη
Και στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατοικοεδρεύοντα ενταύθα.
                                  ……………………………….
Έχομε την τιμή να σας εκθέσομε τα ακόλουθα:
Είμαι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με νόμιμη σύσταση και λειτουργία και μέλη μου είναι ιατροί έχοντες την ειδικότητα του δερματολόγου – αφροδισιολόγου.
Τον τελευταίο καιρό, σε καθημερινή βάση, γινόμεθα αποδέκτες διαμαρτυριών από ιατρούς δερματολόγους μέλη μας, ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι διαμαρτύρονται εντόνως για τη διαφημιστική καμπάνια των Τραπεζών «Πειραιώς» και «Eurobank» δια των Μ.Μ.Ε..
Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς μέσω των πιστωτικών καρτών της προσφέρει στους πελάτες της απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για προβλήματα που εμπίπτουν στο πεδίο της Π.Φ.Υ. έναντι συμβολικού αντιτίμου 20 ευρώ ανά επίσκεψη και διαγνωστικών εξετάσεων με έκπτωση 25% κ.λ.π., η δε «Eurobank» μέσω του προγράμματος της «Υγεία Medifree» προσφέρει απεριόριστο αριθμό επισκέψεων σε διάφορες ειδικότητες εντελώς δωρεάν, οι δε υπηρεσίες αυτές παρέχονται από το ιατρικό δυναμικό των Κλινικών που ανήκουν στον όμιλο Ιατρικού Αθηνών.
Το Δ.Σ. του σωματείου μας συζήτησε το θέμα και απεφάσισε να ζητήσει από την αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή Ιατρικής Διαφήμισης του Κ.Ε.Σ.Υ. να επιληφθεί του ζητήματος και με αιτιολογημένη απόφασή της να εισηγηθεί τις κατά την κρίση της επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις προς τον κ. Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 1278/1982.
Όπως είναι γνωστό, η ιατρική διαφήμιση απαγορεύεται ρητά από τις διατάξεις του Α.Ν. 1565/1939 αλλά και του ΚΙΔ. Επιπλέον, στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ Α΄34) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2256/1994 (ΦΕΚ Α΄96) «Συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του Ν. 2345/1995 (ΦΕΚ Α΄213), ορίζεται ότι:
1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού απαγορεύεται η ιατρική διαφήμιση, καθώς και η διαφήμιση εκ μέρους ιδιωτικών ιατρείων και οδοντιατρείων, ιδιωτικών πολυιατρείων, ιδιωτικών οδοντιατρικών κέντρων, πολυδύναμων ή μη διαγνωστικών κέντρων και εργαστηρίων ή ιδιωτικών κλινικών.
2. Στην έννοια της παραπάνω απαγορεύσεως υπάγεται ενδεικτικά οποιαδήποτε ανάρτηση σε δημόσιο χώρο διαφημιστικών πινακίδων ή επιγραφών, αγγελίες, δημοσιεύματα, διαφημιστικά έντυπα ή ανακοινώσεις, με οποιοδήποτε μέσο δημοσιότητας, που γίνονται με σκοπό τη διαφήμιση. Στις παραπάνω απαγορεύσεις δεν υπάγεται η ανάρτηση πινακίδων στο κτίριο εργασίας των ιατρών, σύμφωνα με τις αποφάσεις των ιατρικών συλλόγων.
3. Η παράβαση της διατάξεως αυτής τιμωρείται διοικητικώς με:
α) χρηματική ποινή ενός έως δέκα εκατομμυρίων δραχμών για κάθε πράξη και διακοπή των συμβάσεων με το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς από ένα (1) μήνα έως ένα (1) έτος,
β) ανάκληση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή άδειας λειτουργίας μέχρι ένα (1) έτος. Σε περίπτωση υποτροπής, η άδεια αφαιρείται οριστικά. Οι ποινές αυτές επιβάλλονται είτε κεχωρισμένως είτε και σωρευτικά ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβάσεως.
        Προκειμένου περί εταιρειών που εδρεύουν στην αλλοδαπή η προβλεπόμενη χρηματική ποινή επιβάλλεται στον αντιπρόσωπό τους ή σε εκείνον κατ’ εντολή του οποίου συντελέστηκε η απαγορευμένη διαφημιστική πράξη.
4. Οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από εισήγηση του Κ.Ε.Σ.Υ., το οποίο για τον έλεγχο και τη διαπίστωση των παραβάσεων του άρθρου αυτού συγκροτεί μόνιμη ειδική πειθαρχική επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 1278/1982.
        Το προϊόν των επιβαλλόμενων χρηματικών ποινών αποτελεί έσοδο του Δημοσίου, το οποίο βεβαιώνεται στο δημόσιο ταμείο και εισπράττεται κατά τη διαδικασία των διατάξεων περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων του Δημοσίου.
        Περαιτέρω, με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν. 2256/1994 ορίζεται ότι οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν τις διατάξεις του α.ν. 1565/1939 περί του Κώδικος Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος (ΦΕΚ 16 Α΄) και του κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Κανονισμού Ιατρικής Δεοντολογίας (ΦΕΚ 171 Α΄), οι οποίες εφαρμόζονται παραλλήλως, στη δε παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Π.Δ. 84/2001 ορίζεται ότι απαγορεύεται στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. η με οποιοδήποτε τρόπο διαφήμιση και προβολή, καθώς και η αναγραφή στις επιτρεπόμενες από το νόμο πινακίδες μη αναγνωρισμένων τίτλων και ειδικοτήτων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2194/1994 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Ν. 2256/1994 και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του Ν.2345/1995 (ΦΕΚ Α΄213). Επιτρέπεται η χρήση απλών πινακίδων σήμανσης (κατευθυντηρίων πινακίδων), εφ’ όσον δεν έχουν διαφημιστικά στοιχεία.
        Ενόψει των παραπάνω, φρονούμε ότι η επίδικη διαφήμιση εμπίπτει στην έννοια της ιατρικής διαφήμισης, αφού εκ του περιεχομένου της αποβλέπει στην προσέλκυση πελατείας άμεσα από τις Τράπεζες «ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και «EUROBANK», έμμεσα όμως, πλην σαφώς, και των εκεί αναφερομένων κλινικών του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, με σκοπό την επικράτησή τους στην αγορά.
        Πέραν αυτών, η επίδικη διαφήμιση έχει ως συνέπεια το αθέμιτο προβάδισμα των διαφημιζόμενων στην αγορά, έναντι των λοιπών ιατρών ελευθέρων επαγγελματιών.
        Με δεδομένο ότι ο ιατρικός πληθωρισμός καλπάζει και, με επίσημα στοιχεία του Ι.Σ.Α., η ιατρική ανεργία και υποαπασχόληση υπερβαίνουν το 25,2% στην περιοχή ευθύνης του, δεν υπάρχουν περιθώρια μη τήρησης της κείμενης νομοθεσίας.
        Λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι εκκρεμεί το σχέδιο νόμου για την Π.Φ.Υ., καθώς, επίσης, ότι καθυστερεί αδικαιολόγητα η τροποποίηση του Π.Δ. 84/2001 προς την κατεύθυνση θωράκισης της Π.Φ.Υ., είναι προφανές ότι ο χώρος της Π.Φ.Υ. αντιμετωπίζει πλείστα προβλήματα.
        Είναι ως εκ τούτου αναγκαίο όπως προς θεραπεία της εκ των ανωτέρω προξενουμένης αδικίας ενεργοποιήσετε την αρμόδια πειθαρχική επιτροπή.
        Παρακαλούμε θερμώς η παρούσα μας να γίνει παρ’ Υμών αποδεκτή και να ενεργήσετε τα δέοντα.
Διορίζουμε αντίκλητό μας την Αικατερίνη Γυφτάκη, κάτοικο Αθηνών (οδός Σταδίου και Σανταρόζα αρ. 1), δικηγόρο.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα προς εκείνους τους οποίους απευθύνεται αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενο στην έκθεση επιδόσεώς του.
Επικολλήθη ένσημο Τ.Π.Δ.Α. εκ 1,15 ευρώ εις το έγγραφο το κοινοποιούμενο στον πρώτο των προς ούς απευθύνεται.
                                                      Αθήνα 30-6-2009
                                                   Η Πληρεξ. Δικηγόρος
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Αναζήτηση Μέλους της Ένωσης Ελλήνων Δερματολόγων Αφροδισιολόγων ανα περιοχή.
ή κατά όνομα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Δερματολογικό ιατρείο λογω συνταξιοδότησης στο κέντρο του Πειραιά.
Πλήρης εξοπλισμός. 35ετες πελατολόγιο.
Πληροφορίες 6932655999

Ενοικιάζεται σε δερματολόγο πολυτελής χώρος
εξεταστηρίου 20m2 στη Λεωφ. Μεσογείων (δίπλα σε μετρό). Ο χώρος βρίσκεται εντός Οδοντιατρικής κλινικής , συνολικής επιφάνειας 180m2.
Παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη.
Photo χώρου :www.smiledesignltd.gr Πληροφορίες Κα Γραβάλου :210-6083126

ΠΩΛΕΙΤΑΙ LASER ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ 2013 ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6974025331, 2610220-839


Πωλείται δερματολογικό ιατρείο μαζί με την άδεια, με μεγάλη πελατεία, συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία σε πολύ καλή τοποθεσία στο Βερολίνο/Γερμανίας
προς € 275.000. Επικοινωνία: derma-office-berlin@web.de Κινητό: +4915165636319


ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
 
Copyright © All rights reserved.  - Developed by WeC.O.M.- Webhosting - Designed by Nelios